زون طارم
زون طارم: عکس شماره 1 / 1
کانی سازی آهن آپاتیت در گرانیتوئید طارم شمال شرق زنجان
1