زون فریدن ارسنجان
زون فریدن ارسنجان: عکس شماره 1 / 5
باریت اقلید
زون فریدن ارسنجان
زون فریدن ارسنجان: عکس شماره 2 / 5
کانی سازی کبالت و آهن
زون فریدن ارسنجان
زون فریدن ارسنجان: عکس شماره 3 / 5
منگنز اقلید
زون فریدن ارسنجان
زون فریدن ارسنجان: عکس شماره 4 / 5
منگنز رسوبی آباده
زون فریدن ارسنجان
زون فریدن ارسنجان: عکس شماره 5 / 5
منگنز و باریت اقلید
1