سوال مطرح شده :
موضوع :  غنى سازى
توضیحات :  غنى سازى سوپرژن چيست؟
نام کاربر :  مهرانه
تاریخ درج :  یکشنبه 3 تیر 1386  7:22
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  غنى سازي.
توضیحات :  غنى سازى سوپرژن فرايندى است که مى تواند بر بيشتر توده هاى معدنى اثر بگذارد. بدين ترتيب که پس ازتشکيل يک کانسار، بالا آمدن و فرسايش ممکن است آن را در معرض آبهاى زيرزمينى چرخان قرارداده و در نتيجه بخشى از فلزات آن بخش از توده معدنى که در بالاى سفره آب زيرزمينى قراردارد، غنى شود.
تاریخ درج :  یکشنبه 3 تیر 1386  7:28
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image