سوال مطرح شده :
موضوع :  گسترش ذخایر بوکسیت
توضیحات : 


چرا بیشترین گسترش ذخایر بوکسیت را در سنوزوئیک می بینیم؟

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  10:40
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  تشکیل ذخایر بوکسیت
توضیحات : 


برای تشکیل ذخایر بوکسیت نیاز به CO2 است که بتواند ساختمان سیلیکاتها را متلاشی کند و بوکسیت را ایجاد کند. پس در دوره هایی که افزایش میزان CO2 را در اثر افزایش میزان گیاهان داریم، ذخایر بوکسیت نیز دارای گسترش زیادی هستند. علت دیگر، عدم حفظ شدگی کانسارهای بوکسیت قدیمی در مقایسه با ذخایر بوکسیت سنوزوئیک می باشد.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  10:41
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image