سوال مطرح شده :
موضوع :  روش های فازی
توضیحات : 


با سلامدر اکتشاف،  از روش های فازی چه موقع استفاده می کنیم؟ 

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  10:25
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  روش فازی
توضیحات : 


زمانی که می­خواهیم طیف کانی سازی، پراکندگی و توزیع ماده معدنی را بررسی نماییم.زمانی که فقط هدف وجود یا عدم وجود کانی زایی است روش های فازی کارایی مناسبی ندارد.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  10:26
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image