اکتشافات ناحیه‌ای و متالوژنی

تهیه نقشه کمربندهای متالوژنی، یک ابزار قدرتمند برای اکتشاف مواد معدنی، پیش بینی و پیش آگاهی از کانسارهای اکتشاف نشده، باعث صرفه جویی در وقت، هزینه، نیروی انسانی می شود. برنامه ریزی برای استفاده از طراحی‌های روی زمین (land-use planning) و کاربردهای زیست محیطی بدست می دهد.اکتشافات سیستماتیک ناحیه‌ای شامل بررسی های اکتشافی در 20 زون ساختاری متالوژنی در سطح ایران است. عملیات اکتشافی با استفاده از 9 لایه اطلاعاتی (نقشه توپوگرافی،تکتونیکی، زمین‌شناسی،چینه شناسی،ژئوکرنولوژی، ماهواره ای، ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و هیدروژئوشیمی، bleg ،کانی سنگین،  زمین‌شناسی اقتصادی و معادن متروکه) و پردازش داده های فوق در سیستم G.I.S جهت تعیین مناطق امیدبخش اکتشافی، انجام می گیرد. اکتشافات سیستماتیک ناحیه‌ای در زونهای 20 گانه از جمله مهمترین برنامه های اکتشافی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می باشد.