تاریخ نشر : شهریور 1386
عنوان : اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ناحيه اى از رسوبات آبراهه‌اى در محدوده ورقه يکصد هزار پل سفيد
شرح مختصر :
اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ناحيه اى از رسوبات آبراهه‌اى در محدوده ورقه يکصد هزار پل سفيد
شرح کامل:

گزارش اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ورقه 1:100.000پل سفيد

چکيده:

اکتشافات ناحيه اى در مقياس 1:100000 در زمره عمليات اکتشافى زيربنائى بحساب مى آيد که هدف آن شناخت نواحى با پتانسيل معدنى است. براى نيل به اين اهداف ،از روش هاى مختلف ژئوفيزيکى ،ژئوشيميايى در مقياس ناحيه اى نيز يکى از روش هاست که مى تواند با نمونه بردارى از رسوبات رودخانه اى انجام پذيرد. پروژه حاضر بخشى از طرح اکتشافات ژئوشيميايى سيستماتيک مى باشد که در محدوده 1:100000 پل سفيد انجام مى پذيرد .اجراى اين پروژه در دو مرحله طراحى شده است .مرحله اول عمليات کنترل آنومالى هاست که از طريق مطالعات کانى سنگين ،آلتراسيون ،مناطق کانى شناسى وشکستگى هاى پرشده (plumbing system) تعقيب خواهد شد ودر نهايت اگر پس از کنترل به نتايج مثبتى منتهى شوند،‌بعنوان مناطق اميد بخشى معرفى خواهند شد.