تاریخ نشر : شهریور 1386
عنوان : گزارش اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ورقه يکصدهزار سقز
شرح مختصر :
گزارش اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ورقه يکصدهزار سقز
شرح کامل:

گزارش اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ورقه 1:100.000 سقز

 

چکيده:

اکتشافات ناحيه اى در مقياس 1:100000 در زمره عمليات اکتشافى زيربنائى بحساب مى آيد که هدف آن شناخت نواحى با پتانسيل معدنى است. براى نيل به اين اهداف از روش هاى مختلف ژئوفيزيکى ،ژئوشيميايى در مقايس ناحيه اى نيز يکى از اين روشهاست که مى تواند با نمونه بردارى از رسوبات رودخانه اى انجام پذيرد. پروژه حاضر بخشى از طرح اکتشافات ژئوشيميايى سيستماتيک مى باشد .که در محدوده طراحى شده برگه 1:100000 سفر انجام مى پذيرد اجراى اين پروژه در دو بخش طراحى شده است.

بخش اول شامل طراحى شبکه ونمونه بردارى وهمچنين تعيين عناصر مورد آناليز ، که توسط بخش اکتشافات ژئوشيميايى سازمان انجام گرديده است.بخش دوم شامل پردازش داده هاى رسم نقشه وتحليل وتفسير آنومالى هاى ژئوشيميايى وتعيين مناطق با پتانسيل معدنى است که بخش GIS عهده دار انجام آن گرديده است.