تاریخ نشر : شهریور 1386
عنوان : گزارش اکتشافات ژئوشيميايى يکصدهزار داورزن
شرح مختصر :
گزارش اکتشافات ژئوشيميايى يکصدهزار داورزن
شرح کامل:

گزارش اکتشافات ژئوشيميايي1:100.000 ورقه داورزن

چکيده:

اکتشافات ناحيه اى در مقياس 1:100000 در زمره عمليات اکتشافى زيربنائى بحساب مى آيد هدف آن شناخت نواحى با پتانسيل معدنى است.براى نيل به اين اهداف ،از روش هاى مختلف ژئوفيزيکى ژئوشيميايى ،ژئوشيميايى واطلاعات ماهواره اى مى توان بهره برد .نقشه بردارى ژئوشيميايى در مقياس ناحيه اى نيز يکى از اين روش هاست که مى تواند به نمونه بردارى از رسوبات رودخانه اى انجام پذيرد.پروژه حاضر بخشى از طرح اکتشافات ژئوشيميايى سيستماتيک مى باشد که در محدوده برگه 1:100000 داورزن انجام مى پذيرد.اجراى اين پروژه در دو بخش طراحى شده است ،بخش اول عمليات تا رسم نقشه آنومالى هاى ژئوشيميايى وتعيين مناطق با پتانسيل ادامه مى يابد. بخش دوم شامل عمليات کنترل آنومالى هاست که از طريق مطالعات کانى سنگين،آلتراسيون ،مناطق کانى سازى وشکستگى هاى پر شده (plumbing system) تعقيب خواهد شد ودرنهايت اگر پس از کنترل به نتايج مثبتى منتهى شوند، به عنوان مناطق اميد بخش معرفى خواهند شد.