نام نویسنده : در دست تهيه
تاریخ نشر : بهمن 1384
عنوان : ورقه قائمشهر
شرح مختصر :
کنترل ومعرفى نواحى اميد بخش معدنى ورقه 1:100.000 قائم شهر
شرح کامل:
گزارش نهايى در حال تهيه مى باشد.