نام نویسنده : محمد جاوید
تاریخ نشر : دى 1389
عنوان : نگرشی بر معادن استان هرمزگان
شرح مختصر :
استان هرمزگان در اول يکهزار ويکصد کيلومتر خاک در شمال تنگه هرمز و خليج فارس قرار گرفته و با احساب جزيره قشم حدود يکهزارو چهارصد کيلومتر مرز ابى ازاد دارد .تنگه هرمز که بين سواحل ايران و سواحل امارات خليج فارس قرار گرفته تقريبا 80 کيلومترعرض دارد و تنها راه عبور درياى خليج فارس ميباشد اين تنگه از ورود امواج خارجى اقيانوس هند به خليج فارس جلوگيرى ميکند و همچنين مانع از بهم خوردن آرامش نسبى خليج فارس و افزايش شورى و تلخى آب آن ميگردد.
شرح کامل:

بخش اول

مقدمه:

خوشبختانه کشور ما يکى از غنى ترين کشورهاى جهان از لحاظ وفور ذخاير معدنى است اما متاسفانه سياستهاى غلط رژيم گذشته براتکا اقتصاد کشور حاصل از صادرات نفت و تک محصولى کردن اقتصاد ما باعث گرديد که به معادن کشور که يکى از قابها ى حساس اقتصادى ميباشد توجه کمترى شود در حال حاضربا توجه به موقعيت فعلى کشور و ايجاد اختلال در امر صادرات نفت بعلت جنگ تحميلى لزوم توجه به راه اندازى و فعا ليت هر چه بيشتر معادن توسط کتيه مسئولين احساس گرديده است و در صورتيکه با مديريتى صحيح ازپتانسيلهاى بالقوه و بالفعل کشوراستفاده گردد سالانه ارز قابل توجهى از صادرات اين مواد حاصل خواهد شد گذشته از ان با جايگزينى مواد معدنى داخل کشوربجاى مواد وارد شده از خارج صرفه جوئى ارزى سالانه رقم بالايى خواهد بود در همين راستا با توجه به وجود پتانسيلهاى معدنى متعدد  در سطح استان هرمزگان از قبيل کروميت وخاکسرخ ومنگنزوگوگرد و تالک وسنگهاى تزئينى ومصالح ساختمانى و.....لزوم نگرشى مجدد و توجه هر چه بيشتر به وضعيت معادن استان و پتانسيلهاى بالقوه آن بخوبى احساس ميگردد در مطالبى که در بخشهاى بعدى خواهد امد سعى گرديده است شمائى از وضعيت کلى معادن استان (معادن فعال-نيمه فعال-راکد) و همچنين پتانسيلهاى بالقوه موجود که لزوم بررسى و مطا لعه بيشترى را ايجاب مى نمايد اورده شود اميد است با بذل توجه مسئولين امر گامهاى موثرترى در جهت فعال نمودن هر چه بيشتر معادن و اعتلاى چهره اقتصادى –صنعتى  اين استان برداشته شود.


1- موقعيت جغرافيايى و سياسى و اجتماعى استان هرمزگان

2-1) کليات

استان هرمزگان در اول يکهزار ويکصد کيلومتر خاک در شمال تنگه هرمز و خليج فارس قرار گرفته و با احساب جزيره قشم حدود يکهزارو چهارصد کيلومتر مرز ابى ازاد دارد .تنگه هرمز که بين سواحل ايران و سواحل امارات خليج فارس قرار گرفته تقريبا 80 کيلومترعرض دارد و تنها راه عبور درياى خليج فارس ميباشد اين تنگه از ورود امواج خارجى اقيانوس هند به خليج فارس جلوگيرى ميکند و همچنين مانع از بهم خوردن آرامش نسبى خليج فارس و افزايش شورى و تلخى آب آن ميگردد.

3-1)حدود استان

اين استان از سمت شمال به استانهاى فارس و کرمان از شرق به کرمان و سيستان و بلوچستان از مغرب به بوشهر و از جنوب به خليج فارس و درياى عمان محدود ميگردد مساحت آن حدود 66557 کيلو متر مربع و بين 25 درجه و 24 دقيقه تا 28 درجه و 57 دقيقه عرض شمالى و 52 درجه و 41 دقيقه تا 59 درجه و 15 دقيقه طول شرقى از نصفالنهار گرينويچ قرار گرفته است.

4-1)تقسيمات جغرافيايى

اين استان از نظر تقسيمات جغرافيايى شامل سه قسمت کوهستانى ،جلگه اى ،جزاير متعدد داخلى خليج فارس و تنگه هرمز(قشم-هرمز- لاوان-کيش- لارک-هنگام- سرى-فارو- ابو موسى- تنب بزرگ وکوچک)ميباشد.

قسمت کوهستانى در شمال استان واقع شده و رشته کوهى که آنرا متمايز ميسازد دنباله سلسله جبال زاگروس است ودر داخل آن دره هاى کوچکى ديده ميشود که گاهى رودخانه هاى کوچک وکم آب در مسافات کم جريان دارد.

قسمت جلگه اى و زمينهاى پست  بصورت نوار باريک از شمال غربى به جنوب استان گسترده شده و عرض آن به تفاوت از چند کيلومتر تا 80 کيلومتر در نقاط مختلف تغيير ميکند قسمتى از اراضى جلگه اى قليايى وشورند و قسمت ديگر که براى کشاورزى مستعد است دچار کم آبى است.

مهمترين جلگه هاى منطقه که اکثريت جمعيت  روستائى را بخود جذب کرده است و تقريبا کشاورزى و دامدارى استان را در انحصار دارند،جلگه ميناب،جلگه بندر عباس و جلگه اطراف بندر لنگه و جلگه مهران است جزاغيز استان دنباله کوه هاى ساحلى است که به درياکشيده شده و نقاط مرتفع آن از آب بيرون آ مده است موقعيت اين جزاير از نظرشرايط طبيعى و اقليمى نظير نواحى ساحلى است.

5-1)منابع آب

در استان منابع آب محدود است ورودخانه هاى اين منطقه منحصر به چند رودخانه کوتاه و کم آب است قسمت اعظم  آبهاى رودخانه هاى منطقه بر اثر گرماى شديد و تبخير سريع از دست ميرود و پس از طى مسافت کوتاه بيشتر رودخانه ها خشک ميشوند.

بارندگيها ى اين منطقه اغلب کم دوام  و کوتاه ولى سيل آسا بوده  بطوريکه در اندک زمانى سيلاب براه افتاده بسرعت به شن زارها  فروميروند ويا به درياميريزند.

اکثر رودها بعلت عبور از دشتهاى گچى ونمک زارها و گنبد هاى نمکى شور و بد مزه ميشوند مهم ترين رود اين منطقه رودخانه ميناب است که پس از عبور از جوار ميناب به خليج فارس وارد ميشود.در حال حاضر بروى اين رودخانه سدى بسته شده است که حدود 15 هزار هکتار اراضى آبى کشاورزان ميناب و آب مشروب بندر عباس را تامين مينمايد.

ميزان بارندگى در اغلب نقاط استان بسيار کم بوده و در سال حدود100 تا 150 ميليمتر ميباشد تفاوت ميزان بارندگى در ساليان مختلف بسيار زياد است و در غالب نقاط ساحلى و جزاير منبع آب آشاميدنى آب انبارها(برکه)ميباشد.

6-1)جمعيت

براساس سرشمارى جمعيت کل استان 760014 در 150041 خانوار ميباشد که از اين تعداد 305466 در نقاط شهرى و 452724درنقاط روستائى و 2224 نفر غير ساکن گزارش شده است آمار جمعيت در شهرستانهاى استان بقرار زير ميباشد.

شهرستان ابو موسى

نقاط شهرى 61 نفر در 15 خانوار

نقاط روستائى 6 نفر در 2 خانوار

شهرستان بندر عباس

نقاط شهرى 219644 نفر در 44302 خانوار

نقاط روستائى 148155 نفر در 28818 خانوار

شهرستان بندر لنگه

نقاط شهرى 24777 نفر در 6424 خانوار

نقاط روستائى 98280 نفر در 18279 خانوار

شهرستان ميناب

نقاط شهرى 37472 نفر در 6721 خانوار

نقاط روستائى 168788 نفر در 34208 خانوار

شهرستان قشم

نقاط شهرى 13492 نفر در 2528 خانوار

نقاط روستائى 37395 نفر در 7578 خانوار

7-1) راههاى استان

وضعيت راههاى استان براساس آخرين آمار سال 64 بقرار زير ميباشد.

نوع راه

کل استان کيلومتر

بندر عباس

بندر لنگه

ميناب

   قشم

         درجه يک

آسفالته

         درجه دو

 

      

      237

 

     1573

 

 

   237

 

   357

      0

 

    627

          0

 

465

    0

 

    124

شنى

5/2163

1130

459

539

5/35

راههاى روستايى

  609

   120

   251

    177

  61

ساير راهها

   175

    128

    0

     47

       0


             

 

دیگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13