نام نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : شهریور 1389
عنوان : گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه 1:100000 حنا
شرح مختصر :
اکتشافات ناحیه ای در مقیاس 1:100000 در زمره عملیات اکتشافی زیر بنائی به حساب می آید که هدف آن شناخت نواحی با پتانسیل معدنی است. برای نیل به این اهداف، از روشهای مختلف ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و اطلاعات ماهواره ای می توان بهره برد.
شرح کامل:

کلیات

مقدمه

اکتشافات ناحیه ای در مقیاس 1:100000 در زمره عملیات اکتشافی زیر بنائی به حساب می آید که هدف آن شناخت نواحی با پتانسیل معدنی است. برای نیل به این اهداف، از روشهای مختلف ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و اطلاعات ماهواره ای می توان بهره برد.

نقشه برداری ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای نیز یکی از این روشهاست که می تواند با نمونه برداری از رسوبات رودخانه ای انجام پذیرد. پروژه حاضر بخشی از طرح اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک می باشد که در محدوده برگه 1:100000 حنا انجام می پذیرد. اجرای این پروژه در دو بخش طراحی شده است.

بخش اول عملیات تا رسم نقشه آنومالیهای ژئوشیمیایی و تعیین مناطق با پتانسیل ادامه می یابد.

بخش دوم شامل عملیات کنترل آنومالی هاست که از طریق مطالعات کانی سنگین، آلتراسیون، مناطق کانی سازی و شکستگی های پر شده (Plumbing system) تعقیب خواهد شد و در نهایت اگر پس از کنترل به نتایج مثبتی منتهی شوند، به عنوان مناطق امید بخش معرفی خواهند شد.


اهداف اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای

بطور تجربی ثابت شده است که رسوبات آبراهه ای (عموماً جز 80-مش) می تواند در اکتشافات کوچک مقیاس ناحیه ای (1:100000 تا 1:250000 ) بسیار مفید واقع شود. نتایج حاصل از این نوع بررسیهای اکتشافی می تواند در تحلیل ایالات ژئوشیمیایی و شناخت الگوهای ژئوشیمیایی ناحیه ای و همچنین نواحی ای که در آنها احتمال کشف نهشته های کانساری بیشتر می باشد، بسیار موثر واقع شود. علاوه بر کاربردهای مستقیم ذکر شده، نقشه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای می تواند کاربردهایی در زمینه کشاورزی و محیط زیست نیز داشته باشد. بدیهی است که اهداف اکتشافی این نوع بررسیها با اهدافی نظیر تشخیص الگوهای ناحیه ای برای توزیع عناصر، متفاوت است و بدین جهت باید برای هر منظوری از روش مناسب با آن استفاده کرد.

در مورد اول که هدف کشف آنومالی در هاله های ثانوی است، باید از تکنیکهای آماری ای استفاده نمود که اختلاف بین مقادیر آنومالی و روندهای ناحیه ای را به حداکثر مقدار خود برسانذ و در نتیجه از طریق شدت بخشی آنومالیها، به شناسائی هر چه دقیق تر آنها پی برد. در حالت دوم چون هدف دستیابی به روندهای ناحیه ای است، باید از تکنیکهای آماری ای استفاده نمود که اثر گذاری آنومالیها را در روندهای ناحیه ای به حد اقل  مقدار خود برسانند. چگالی نمونه برداری در این حالت یک نمونه برای چند کیلومتر مربع است که به وسیله سقف بودجه کنترل می شود.


 جمع آوری اطلاعات

در این مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقه تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت:

1-      نقشه های توپوگرافی 1:50000 منطقه مورد مطالعه شامل چهارگوشهای چاه گل، نروک، پورکی و گرم.

2-      عکسهای ماهواره ای با مقیاس 1:100000 منطقه مورد مطالعه و اطراف آن (این اطلاعات در بخش دورسنجی سازمان وجود داشته است)

3-      نقشه زمین شناسی 1:100000 حنا

4-      نقشه توپوگرافی 1:250000 حنا

5-      نقشه ژئوفیزیک هوائی (مغناطیس هوایی) با مقیاس 1:100000 منطقه مورد مطالعه.

با توجه به اطلاعات حاصل از مدارک فوق الذکر، برنامه عملیات صحرایی جهت نمونه برداری پی ریزی گردید و در هر مورد نقش پارامترهای موثر در برنامه ریزی اکتشافی (بخصوص در نمونه برداری) مورد بررسی قرار گرفت که خلاصه آن در بخشهای بعدی گزارش آورده است.

   

دیگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4 5