نام نویسنده : رسول سپهرى راد
تاریخ نشر : بهمن 1387
عنوان : گزارش بازديد از معادن متروکه و معرفى نواحى اميدبخش معدنى ورقه 1:100000 زرين
شرح مختصر :
محدوده ورقه 1:100،000 زرين داراى مختصات جغرافيايى 30 54 تا 00 55 طول شرقى و 30 32 تا 00 33 عرض شمالى بوده و در مرکز ايران و 50 کيلومترى (فاصله هوايى) شمال شرق اردکان واقع شده است.
شرح کامل:

موقعيت جغرافيايى و راه‌هاى دسترسى

محدوده ورقه 1:100،000 زرين داراى مختصات جغرافيايى 30  54 تا 00 55  طول شرقى و 30  32 تا 00 33 عرض شمالى بوده و در مرکز ايران و 50 کيلومترى (فاصله هوايى) شمال شرق اردکان واقع شده است.

دسترسى به اين ورقه از اردکان از دو مسير امکانپذير است. مسير اول از طريق جاده آسفالته اردکان ـ حاجى آباد مى‌باشد که پس از طى مسافتى در حدود 75 کيلومتر از اردکان مى‌توان به ابتداى غربى ورقه دسترسى يافت. مسير دوم از طريق جاده اردکان ـ خرانق است که طول اين جاده در حدود 65 کيلومتر مى‌باشد. سپس با طى مسيرى در حدود 25 کيلومتر به سمت شمال روستاى خرانق مى‌توان به بخش جنوبى ورقه زرين دست يافت (شکل 1). راه‌هاى ارتباطى اصلى درون ورقه شامل 1-راه آسفالته روستاى زرين به حاجى آباد 2- راه شوسه معدن فلورين به حاجى آباد 3- راه آهن چادرملو به اردکان که از نزديکى نخلستان زاجات و روستاى زرين مى‌گذرد و به اردکان مى‌رسد و 4- جاده شوسه‌اى که به موازت اين راه آهن احداث شده است، مى‌باشند.

 

 ژئومورفولوژى منطقه

از عوامل مؤثر در ژئومورفولوژى منطقه مى‌توان به عوامل سنگ شناسى، ساختارى و اقليمى اشاره کرد. به طورى که بلندترين ارتفاعات منطقه در کوه ميل خرما (2544 متر) مربوط به واحدهاى کربناته سازند شترى و در کوه کودر سياه (2600 متر) مربوط به واحدهاى آهکى کرتاسه قرار دارند. شرايط آب و هوايى نيز نقش بسزايى در شکل‌گيرى مورفولوژى منطقه داشته است. آنچنانکه فرسايش توسط باد و سيلاب‌هاى فصلى سبب فرسايش واحدهاى سست تر همچون واحدهاى نئوژن و ائوسن شده و همچنين سبب رسوب آبرفت‌ها و هموارى منطقه شده است. فرسايش بادى همچنين باعث تشکيل تپه‌هاى ماسه‌اى در ميانه دشت شده است. فروافتادگى بزرگى همراه با تلماسه‌ها (ريگ زرين) در ارتفاع 700 تا 850 مترى در بخش مرکزى منطقه مورد مطالعه وجود دارد که توسط فلات‌هاى نمکى کوير زرين احاطه شده است. جنوب غربى منطقه کوهستانى بوده و قسمت شمال شرقى ورقه عمدتاً حالت تپه ماهورى دارد. بزرگترين منطقه مسکونى در محدوده نقشه روستاى زرين است.

 

دیگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4 5