نام نویسنده : حسینعلی تاج الدین
تاریخ نشر : مرداد 1386
عنوان : کنترل و معرفی محدوده های امید بخش معدنی آلوت
شرح مختصر :
ورقه :100000 آلوت د ر زون اکتشافی مریوان-مهاباد (زون شماره 7)قرار داشته و از دیدگاه تقسیم بندی های زمین ساختی د رامتداد زون سنندج –سیرجان واقع شده است.
شرح کامل:

 

چکیده:

ورقه :100000 آلوت د ر زون اکتشافی مریوان-مهاباد (زون شماره 7)قرار داشته و از دیدگاه  تقسیم بندی های زمین ساختی د رامتداد زون سنندج –سیرجان واقع شده است.

کهن ترین سنگ های محدوده مورد مطالعه ،واحدهای دگرگونه ای عمدتا متشکل از سیست،فیلیت،اسلیت،متاربولیت و گنایس هایی می باشند که به پرکامبرین نسبت داده شده اند.بعد از آن واحدهای به نسبت ضخیم کرتاسه،د ربرگیرنده یک مجموعه رسوبی شیلی تا آتشفشانی ،با نبود سنگ هایی از تریاس و ژوراسیک نمایان می شود و در مرز جدا کننده میان پالئوزوئیک زیرین و کرتاسه ،آهک های پرمین را شاهد هستیم که بی ریشه و بدون نظم چینه نگاری اند و گهگاه با راندگی بر روی سنگ های کهن تر و یا جوان تر ا زخود جای دارند.مجموعه آمیزه رنگین،در جنوب باختر ناحیه در یک ترادف و یا ریفت درون قاره ای پدیدار شده است که سن اجزای آن به پالئوسن می رسد.

در محدوده ورقه آلوت ،گرانیت دوران کهن ترین فاز ماگمائی است که به درون واحدهای دگرگونه پرکامبیرن نفوذ کرده است.پیش از آن ،از ریولیت های مجموعه دگرگونه باید یاد کرد که د رپهنه ای با گسترده از جنوب مهاباد تا شمال بانه رخنمون یافته اند و به بالاترین بخش مجموعه یاد شده تعلق دارند.در اواخر کرتاسه- اوائل پالئوسن و شاید همزمان با بسته شدن اقیانوس یاد شده و با فاز لارامید واحدهای کرتاسه دگرگون شده اند .در طی ساز و کار این فا زبخش گسترده ا زناحیه ،بطور عمده نواحی خاوری ورقه،زیر یورش توده های نفوذی رفته اند که ترکیب آنها از دیدگاه سنگ شناختی از کوارتز دیوریت تغییر می کند.

کار اکتشافی د راین ورقه با استفاده از داده های زمین شناسی،ژئوشیمیایی،دور سنجی و نتایج تلفیق داده ها به انجام رسیده است.بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی د راین ورقه ،45 محدوده امید بخش به منظور پی جویی عناصری نظیر طلاو ... معرفی شده است.

با توجه به شواهد زمین شناسی ،ژئوشیمیایی و دیگر داده ها ،مناطق مورد نظر و اولویت دار د رورقه آلوت مورد بازدید قرار گرفت و نمونه های مشکوک به کانی سازی برداشت گردید.د راین بررسی مجموعا 265 نمونه اخذ و جهت مطالعات تکمیلی به آزمایشگاه های مربوطه ارسال شد.مجموعه پتانسیل های معدنی موجود در ورقه آلوت شامل رخدادهایی ا زطلا،نقره،فلزات پایه (سرب،روی و مس)،آهن ،باریت،پیروفیلیت،سیلیس،گرافیت ،لاتریت و سنگ ساختمانی می باشد.


در این ورقه ،دو تیپ کانه زایی طلا قابل توجه است: الف)کانه زایی طلای مرتبط با پهنه های برشی(shear Zones) که در محدوده های شیخ چوپان – میرگه نقشینه،زاوه کوه و باریکا و خاور (و شمال خاور) روستای گله رخداد دارند و ب)کانه زایی طلا از نوع سولفیدهای توده ای غنی از طلا با سنگ میزبان ولکانیک (Gold-rich VMS) که این تیپ کانه زایی د رمحدوده ی معدن باریت باریکابه ثبت رسیده است.مضافا اینکه د رمحدوده ی این معدن،همراه با طلا ،مقدار نقره(تا 830 گرم درتن) نیز قابل توجه بوده است.

مجموع نتایج این بررسی و مطالعات قبلی د رورقه الوت ،دورنمای امیدوارکننده ای ا زاحتمال حضور طلا(و نقره) د راین خطه ا زایران زمین را نوید داده است،به طوریکه شرایط مناسب زمین شناسی د راین بخش ا ززون دگرگونه سنندج-سیرجان،مطالعات دقیق و مستمرتری را،درمقیاس ناحیه ای ،برای اکتشاف این دو نوع ا زکانسارهای طلا را توجیه پذیر و ضروری می نماید،لذا اکتشاف این دو نوع کانی سازی طلا،در محدوده ورقه آلوت ،د راولویت برنامه های اکتشافی قرار دارد.

در ورقه آلوت ،کانسنگ آهن به صورت نوار و یا عدسی های منیتیتی و هماتیتی د رحوالی روستاهای قادرآباد ،بهرام آباد و گلینار مشاهده شده است که همگی د رواحد متاریولیتی   (P€ mr)  جایگیر شده اند.لذا بررسی های اکتشافی د محدوده ی گستره ی واحد متاریولیتی مذکور،که در شمال خاور ورقه آلوت گسترش دارند،پیشنهاد می گردد.دراین رابطه مطالعه افق های کانه دار درمتاریولیت های رخنمون یافته د رمحدوده روستاهای بهرام آباد،قالوزندان،قالو شیخان،گلینار و قادرآباد ا ز اولویت بالاتری برخوردار است.

مقدمه

یکی ا ز رئوس کلی و اساسی بخش اکتشافات معدنی ،شناخت پتانسیل ها و توان معدنی د رورقه های 1:100000 کشور و معرفی آنها جهت انجام مطالعات تفصیلی تر می باشد.علیرغم اینکه کشو رما یک سرزمین غنی از نظر مواد معدنی است ولی بررسی های انجام شده د رخصوص اکتشاف این منابع درابتدای راه است.به منظور مطالعه و اکتشاف برخی از منابع مهم معدنی ،زون های 20 گانه اکتشافی درسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعیین شد.جهت معرفی نواحی امید بخش معدنی در هریک  از زون های اکتشافی،اطلاعات مختلف زمین شناسی،ژئوشیمی،ژئو فیزیک هوایی و اطلاعات دور سنجی مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات یاد شده با یکدیگر تلفیق شده و هدفهای اکتشافی (target) مشخص می شوند.به طور تجربی ثابت شده است ،چنانچه د رخصوص لایه ها ی اطلاعاتی تلفیق مناسب صورت گیرد،نتایج حاصله امیدوار کننده خواهد بود.نتیجه این عمل به معرفی یکسری مناطق محتمل برای کانی سازی به نام نواحی امید بخش معدنی منتهی خواهد شد.این نقاط توسط زمین شناس اکتشافی رووی زمین کنترل شده ودر صورت وجود شواهدی دال بر وجود کانی سازی معدنی ،جهت مطالعات دقیق تراکتشافی معرفی می گردد.

ورقه 1:100000 آلوت ، در زون اکتشافی مریوان –مهاباد(زون شماره 7)واقع شده است.         (شکل 1-1).کار اکتشافی در این ورقه با استفاده از داده های زمین شناسی،ژئوشیمیایی،ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی و نیز اطلاعاتی که ا زسازمان صنایع و معادن استان های کردستان و آذربایجان غربی اخذ گردید ،به انجام رسیده است.گزارش حاضر ماحصل بررسی پتانسیل های معدنی د رورقه آلوت با استفاده از داده های فوق الذکر می باشد.

 

موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی

ورقه آلوت د رباختر کشور قرار داشته و بخش هایی ا زدو استان آذربایجان غربی و کردستان را د ربر می گیرد .منطقه مورد مطالعه د رچهار گوش زمین شناسی 1:250000 مهاباد و در بین طول های خاوری 30  ˚ 45  تا  ˚ 46 و عرض های شمالی ˚ 36  تا 30    ˚36 جای گرفته است(شکل 1-2)

نام این ورقه ا زنامروستای آلوت ، که د رجنوب خاوری شهرستان سردشت قرار دارد،برداشت شده است.بخش های شهرک ربط و کانی سور مهم ترین مراکز جمعیتی د راین ورقه می باشند.جاده اصلی مهاباد-سردشت –بانه و نیز بانه-سقز ا زدرون این ورقه می گذرند و توسط راه های شوسه و فرعی درجه 2 و مال رو می توان به بخش هایی ا زمنطقه دسترسی یافت ولی به علت کوهستانی بودن آن بسیاری ا زمناطق صعب العبور و فاقد جاده اتومبیل رو هستند.از کوههای بلندو مهم منطقه می توان کوه وازنه ،د رشمال بانه، به بلندای 2715 متر و کوه کاپری ،در بخش مرکزی منطقه ،به بلندای 2488 متر را نام برد.کوه های بشار ماج،قلاع قوزلو و واکران نیز از دیگر کوه های مرتفع منطقه هستند.

به علت موقعیت جغرافیایی و کوهستانی ،منطقه دارای زمستان های سرد و برفی و تابستانهای معتدل می باشد.بیشینه د رجه حرارات د رتابستان 38 د رجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن د رزمستان 25 درجه زیر صفر است و میانگین بارش سالانه نیز 500 میلی لیتر می باشد.این وضعیت آب و هوایی باعث شده است که د رایل جنوبی ارتفاعات بلندی ،که با روند شمال باختری و جنوب خاوری ا زنواحی باختر گردنه زمزیران آغاز و تاشمال خاوری بانه ادامه می یابد، پوشش گیاهی جنگلی – نیمه جنگلی توسعه یابد که به سمت جنوب و جنوب باختر گسترده اند ،د رحالی که مناطق شمال و شمال شرقی،خشک و تهی ا زپوشش گیاهی است وتنها د رپیرامون روستاها ، که به طور عمده درون دره ها جای دارند

دیگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4