نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  برنامه عملیات اکتشاف ناحیه تکاب
...
تاریخ نشر : شهریور 1376
  ورقه الگودرز
...
تاریخ نشر : بهمن 1375
  ورقه جيان
...
تاریخ نشر : بهمن 1375
  پتانسیل یابی مواد معدنی غرب سیستان
...
تاریخ نشر : آذر 1375
  گزارش پتانسیل یابی مواد معدنی در منطقه جنوب خلخال
...
تاریخ نشر : اسفند 1374
  سراسر ايران
...
تاریخ نشر : بهمن 1373
  ورقه طرق
...
تاریخ نشر : بهمن 1372
  شرح نقشه زمين شناسى 1.20000 منطقه کيشان ـ ايوند (شمال غرب اراک)
...
تاریخ نشر : مرداد 1371
  شرح نقشه زمین شناسی 1:20000 منطقه قهرود کاشان
...
تاریخ نشر : مرداد 1370
  اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه شمال هوره (شهرکرد)
...
تاریخ نشر : شهریور 1369
1 2 3 4 5