نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  ورقه حلب
...
تاریخ نشر : بهمن 1380
  ورقه ماهنشان
...
تاریخ نشر : بهمن 1379
  گزارش اکتشافات پتانسيل هاى معدنى در منطقه خلخال(اردبيل)
...
تاریخ نشر : شهریور 1379
  گزارش اکتشاف تفصیلی قره آغاج ارومیه – فاز 1
...
تاریخ نشر : اسفند 1378
  گزارش مناطق آذرين
...
تاریخ نشر : بهمن 1378
  ورقه حنا
...
تاریخ نشر : بهمن 1378
  گزارش اکتشافات تفصیلی در محدوده پلی متال مشکین شهر
...
تاریخ نشر : شهریور 1378
  گزارش زمين شناسى و ژئوفيزيک به روش پلاريزاسيون القائى در منطقه شيخ عالى
...
تاریخ نشر : خرداد 1378
  ورقه شامکان
...
تاریخ نشر : بهمن 1376
  بررسی امکان فعالیت مجدد 25 معدن متروک در استان تهران
...
تاریخ نشر : دى 1376
1 2 3 4 5