نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  نگرشی بر معادن استان هرمزگان
...
تاریخ نشر : دى 1389
  گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه 1:100000 حنا
...
تاریخ نشر : شهریور 1389
  گزارش بازديد از معادن متروکه و معرفى نواحى اميدبخش معدنى ورقه 1:100000 زرين
...
تاریخ نشر : بهمن 1387
  اکتشافات ژئوشيميائى ورقه يکصد هزار فرومد
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيميايى يکصدهزار داورزن
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ناحيه اى از رسوبات آبراهه‌اى در محدوده ورقه يکصد هزار پل سفيد
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ورقه يکصدهزار سقز
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  کنترل و معرفی محدوده های امید بخش معدنی آلوت
...
تاریخ نشر : مرداد 1386
  کنترل و معرفی محدوده های امید بخش معدنی در ورقه 1:100،000 بانه
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1385
  ورقه قائمشهر
...
تاریخ نشر : بهمن 1384
1 2 3 4 5